Glyndwr University

Banner

Stereophonics fydd prif sêr cyngerdd yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Stereophonics fydd prif sêr cyngerdd o bwys yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yr haf yma. Yn ymuno â’r rocars Cymreig bydd yr enillwyr Gwobr Brit, Catfish and the Bottlemen, ynghyd â gwesteion arbennig ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf.

Darllen Mwy

Prifysgol yn dod yn Aelod o Dwristiaeth Gogledd Cymru

Yn ddiweddar, daeth adran Gynadledda a Digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Aelod Gyflenwr Busnes a Masnach o Dwristiaeth Gogledd Cymru. Twristiaeth Gogledd Cymru yw’r cwmni twristiaeth rhanbarthol blaenllaw sy’n ymroddedig i gyflenwi gweithgareddau sy’n cefnogi twf a datblygiad diwydiant twristiaeth cynaliadwy yng Nogledd Cymru

Darllen Mwy

Digwyddiadau Arlwyo’r Gwanwyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Trwy gydol y gwanwyn, bydd y tîm arlwyo ar ein safle yn Wrecsam yn nodi’r dyddiadau amrywiol ar y calendr coginiol gyda digwyddiadau a bwydlenni arbennig.

Darllen Mwy

50,000 o bobl yn ymweld â chyfleusterau cynadledda'r brifysgol mewn un flwyddyn

Prifysgol Gyndŵr Wrecsam yn gwel cynnydd yn y nifer o ymwelwyr i'w chyfleusterau cynadledda gyda hyd at 50,000 o bobl yn dod i'r brifysgol yng Ngogledd Cymru mewn 12 mis. Roedd 2015 yn flwyddyn ffyniannus iawn i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen Mwy

Cynigion hanner tymor mis Chwefror ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae’n bleser gennym gynnig prisiau gostyngedig arbennig ar gyfer archebion ystafelloedd cyfarfod munud-olaf ar ein safle yn Wrecsam yn ystod hanner tymor mis Chwefror, sef 15 – 19 Chwefror.

Darllen Mwy

2016 – Blwyddyn Antur Cymru

Mae 2016 yn Flwyddyn Antur Cymru, sef rhan o ymgyrch ehangach i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan ryngwladol o’r radd flaenaf ar gyfer twristiaeth antur. Efallai nad oes gennym lynnoedd i syrffio arnynt na’r wifren sip hiraf yn y byd. Ond mae antur yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl – nid adrenalin yw popeth. Os ydych yn ystyried cynnal digwyddiad fel rhan o’r dathliadau, gallwn ni helpu!

Darllen Mwy

Prifysgol Glyndwr yn helpu entrepreneur lleol

Cynadleddau Prifysgol Glyndŵr yn helpu entrepreneur lleol i ddatblygu ei busnes Marchnad Plant a Babanod llewyrchus trwy ddarparu’r lleoliad delfrydol a chymorth staff. Yma’n mae’n sôn wrthym am dyfu’r busnes ac yn rhoi cyngor ynghylch marchnata a chynnal digwyddiadau.

Darllen Mwy

Y Brifysgol yn falch o gael cynnal Ffair Nadolig flynyddol hosbis

Mae’n bleser gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam gael cefnogi hosbis Tŷ Eos yn Wrecsam trwy gynnal ei Ffair Nadolig 2015 yng Nghanolfan Catrin Finch.

Darllen Mwy

Neuadd William Aston ar ei gorau ar gyfer Seremonïau Graddio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Roedd Neuadd William Aston ar ei gorau yr wythnos ddiwethaf ar gyfer seremonïau graddio 2015 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Bu cannoedd o fyfyrwyr yn dathlu ffrwyth blynyddoedd o waith caled trwy gasglu eu graddau ger bron teulu a ffrindiau balch.

Darllen Mwy

Nadolig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Gyda’r Nadolig ar ein gwarthaf unwaith eto, beth am fynd i hwyl yr ŵyl gyda chinio dau-gwrs blasus yn ein Bwyty 1887.

Darllen Mwy

Wales Comic Con yn ennill y Digwyddiad Ymwelwyr Gorau

Mae digwyddiad hynod lwyddiannus Wales Comic Con, a gynhelir ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, wedi sicrhau ei le fel un o brif atyniadau ymwelwyr Gogledd Cymru trwy gael ei enwi yn Ddigwyddiad Ymwelwyr Gorau 2015 yng Ngwobrau Llysgennad Twristiaeth Wrecsam.

Darllen Mwy

Lansio Gwobrau Cyfryngau Cymru 2016 ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Lansiwyd Gwobrau Cyfryngau Cymru 2016, sy’n dathlu’r goreuon o blith newyddiadurwyr Cymru, mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen Mwy

Artist fri i lansio arddangosfa newydd yn Oriel Sycharth

Bydd yr artist Anglo-Ganadaidd adnabyddus Lisa Milroy yn lansio arddangosfa o ddetholiad o’i gwaith dros yr 20 mlynedd diwethaf yn Oriel Sycharth Ddydd Llun 12fed Hydref.

Darllen Mwy

Digwyddiad arloesol yn ysbrydoli merched i ganlyn gyrfaoedd mewn diwydiannau lle mae dynion yn tra-arglwyddiaethu

Daeth dros 100 o ferched chweched dosbarth ledled Gogledd Cymu i Ganolfan Catrin Finch or 2 Hydref ar gyfer ail gynhadledd flynyddol Merched yn Gwneud Gwahaniaeth. Nod y gynhadledd yw hybu uchelgeisiau merched a dangos fod gyrfaoedd mewn swyddi llai traddodiadol yn hygyrch i bawb.

Darllen Mwy

Cynnal digwyddiadau busnes yng Nghanolfan Catrin Finch

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref, cynhaliwyd digwyddiadau busnes yng Nghanolfan Catrin Finch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Darllen Mwy

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnal cynhadledd gyfrifiadura ryngwladol

Daeth arbenigwyr cyfrifiadura o bob cwr o’r byd i Wrecsam ym mis Medi, pan gynhaliwyd y Gynhadledd Ryngwladol ddwyflynyddol ar Dechnolegau a Chymwysiadau’r Rhyngrwyd (ITA15).

Darllen Mwy

Marchnad Babanod a Phlant yn dychwelyd i Laneurgain

Bydd Marchnad Babanod a Phlant Gogledd Cymru yn dychwelyd i’n safle yn Llaneurgain Ddydd Sadwrn 5 Medi, gan roi cyfle i rieni yn Sir y Fflint brynu a gwerthu eitemau babanod a phlant ail law o ansawdd. Bydd y Farchnad hefyd yn cynnwys busnesau lleol yn arddangos ac yn gwerthu gwasanaethau a chynnyrch unigryw ar gyfer plant i fyny at wyth oed.

Darllen Mwy

Clwb rhwydweithio busnes newydd i’w lansio yng Nghanolfan Catrin Finch

Bydd clwb rhwydweithio busnes newydd ar gyfer Gogledd Cymru yn cael ei lansio yng Nghanolfan Catrin Finch Ddydd Iau 3 Medi. Wedi’i drefnu gan Ysgol Fusnes Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae Clwb Glyndŵr yn fenter fusnes newydd a gynlluniwyd i annog a chynyddu cydweithrediad, partneriaeth a rhannu gwybodaeth rhwng busnesau yng Ngogledd Cymru.

Darllen Mwy

Digwyddiadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael eu henwebu ar gyfer gwobr dwristiaeth

Mae enwebiadau ar gyfer ail Wobrau Twristiaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam blynyddol wedi cael eu cyhoeddi, ac mae’n bleser gennym ddatgelu fod pedwar o’n digwyddiadau wedi cael eu henwebu yng nghategori Digwyddiad Gorau 2014/15.

Darllen Mwy

Ymgeisydd Arweinyddiaeth Llafur yn Ymweld â Wrecsam

Anerchodd yr ymgeisydd am arweinyddiaeth lafur, Andy Burnham, oddeutu 80 aelod o’r Blaid Lafur leol mewn cyfarfod a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Ddydd Sul yr 16eg Awst.

Darllen Mwy

Cynhadledd addysg yr orau yn y dosbarth

Daeth hanner cant o gyn-fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr i gynhadledd addysg agoriadol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Cynhaliwyd y gynhadledd, a drefnwyd i hyrwyddo’r sefydliad yn Wrecsam fel canolfan o arloesedd a rhagoriaeth i athrawon, yng Nghanolfan Catrin Finch y Brifysgol.

Darllen Mwy

Llwyfannu cysylltiadau cymunedol

Ym mis Gorffennaf 2015, defnyddiwyd ein cyfleusterau cynadledda gan nifer o fudiadau cymunedol. Cynhaliodd dwy ysgol ddawns leol - Ambitions a Dancing Shoes – eu perfformiadau diwedd-blwyddyn yma. Hefyd, cynhaliwyd gweithdy theatr gerdd deuddydd o Bugsy Malone gennym ar gyfer 40 o blant lleol yn ystod gwyliau’r haf, gan gloi gyda pherfformiad i’w teuluoedd.

Darllen Mwy

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Mae Prifysgol Glyndŵr Llanelwy wedi ymuno â’r ŵyl gerdd glasurol o fri rhyngwladol hon i oleuo gogledd Cymru. Bydd y Brifysgol a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn cydweithio i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol Goleuni.

Darllen Mwy

Ffocws Cymru

Cynhaliwyd sioe gan y digrifwr Henning Wehn, sesiynau teledu byw gyda naw o fandiau, cyngerdd corawl cymunedol a sioe Oriel Gelf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer Ffocws Cymru 2015.

Darllen Mwy

Campws Wrecsam yn bywiogi gyda Wales Comic Con

Heidiodd sêr o fyd ffilmiau, teledu, comics a gêmau ar gyfer y digwyddiad rhyngwladol boblogaidd yma.

Darllen Mwy

Y Brifysgol yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r awdur lleol Andrew Edwards

Bu awdur awtistig sydd wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau mawr yn rhannu profiadau ei fywyd fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd. Yn ddiweddar, cafwyd sesiwn holi ac ateb gyda’r awdur lleol Andrew Edwards ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn canolbwyntio ar ei lyfr newydd.

Darllen Mwy

Wales Comic Con yn dychwelyd ar gyfer strafagansa deuddydd

Bydd un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf Wrecsam yn dychwelyd y penwythnos yma, pan ddisgwylir i filoedd o bobl heidio i’r dref ar gyfer Wales Comic Con cyntaf 2016. Bydd y gynhadledd boblogaidd unwaith eto’n cael ei chynnal ar safle Wrecsam Prifysgol Glyndŵr, dydd Sadwrn 23 a dydd Sul 24 Ebrill – y tro cyntaf i’r digwyddiad bara deuddydd.

Darllen Mwy

Is-Ganghellor Newydd yn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda gweledigaeth ddisglair ar gyfer twf y dyfodol

Dywed Is-Ganghellor newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro Maria Hinfelaar, ei bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at arwain y sefydliad ‘arloesol’ i gyfnod newydd. Cychwynnodd yr Athro Hinfelaar ar ei swydd ddechrau Ebrill, gan gymryd yr awenau gan yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

Darllen Mwy