Glyndwr University

Llaneurgain

Image

Cyfleusterau modern mewn lleoliad gwledig

Wedi’i lleoli yng nghefn gwlad prydferth Gogledd Cymru, gyda golygfeydd gwych dros Aber Afon Dyfrdwy draw at Lerpwl, mae ein safle yn Llaneurgain yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd eisiau cynnig lleoliad modern â phob cymhwyster mewn lleoliad gwledig deniadol i ddirprwyon.

Mae campws Llaneurgain wedi ei leoli yn hwylus yn union oddi ar yr A55, ac yn llai na 15 milltir o Wrecsam ac o Gaer. Yn dilyn buddsoddiadau sylweddol diweddar, mae gan y safle gyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf, gan gynnwys ystafelloedd cyfarfod a seminar, darlithfeydd wedi’u hailwampio, ystafell fwrdd a neuadd chwaraeon. Mae yna hefyd ystafelloedd TG a busnes sy’n cynnwys cyfleusterau darlithio a chynadledda fideo.

Mae maint y lleoliad yn ddelfrydol ar gyfer cynadleddau llai, yn ogystal â chyfarfodydd a sesiynau hyfforddi. Mae’r neuadd chwaraeon yn lleoliad ardderchog i gynnal arddangosfeydd neu dderbyniadau, ac mae llety Prifysgol ar gael ar gyfer cynadleddau preswyl, neu ddirprwyon dydd sy’n chwilio am rywle i aros. Yn ogystal â defnydd busnes, cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau ar y safle hefyd, o wyliau awyr agored ac encilfeydd lles i sioeau cŵn a cheffylau.

Mae lle i hyd at 35 o bobl yn ein darlithfeydd a’n hystafelloedd cyfarfod, ac maent yn wych ar gyfer cyfarfodydd unigol, neu sesiynau trafod ar gyfer digwyddiadau mwy. Mae lle i hyd at 100 o bobl yn y neuadd chwaraeon mewn arddull theatr, sy’n ddelfrydol ar gyfer sesiynau llawn mwy. Gall y neuadd hefyd ddal hyd at 160 o bobl ar gyfer derbyniad sefyll, gyda lle i hyd at 20 o stondinau arddangos.

Mae ein hystafelloedd wedi eu cyfarparu gyda’r offer clyweledol diweddaraf, a gall ein technegwyr AVL fod wrth law trwy gydol eich digwyddiad i sicrhau fod popeth yn mynd yn iawn. Mae cyfleusterau canolfan fusnes llawn a wifi am ddim ar gael hefyd, ynghyd â pharcio di-dâl ar y safle i gyd.

Pe hoffech i ni arlwyo ar gyfer eich digwyddiad, mae yna amrywiaeth o opsiynau cinio bwffe a lluniaeth – popeth sydd arnoch ei angen ar gyfer y cinio gwaith perffaith.

Ynglŷn â Phrifysgol Glyndŵr Llaneurgain

Mae Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain wrth graidd darpariaeth dirol y Brifysgol, yn cynnig cyfleusterau a chyrsiau mewn astudiaethau anifeiliaid a gwyddor ceffylau, bioleg planhigion a bywyd gwyllt, daearyddiaeth, ecoleg, bioamrywiaeth a’r amgylchedd.

Mewn lleoliad gwledig sydd o fewn cyrraedd rhwydd i Wrecsam, mae ein campws yn Sir y Fflint yn darparu’r lleoliad delfrydol i fyfyrwyr roi eu dysg a’u hastudiaethau ar waith.

Mae gan y campws gyfoeth o gyfleusterau arbenigol gan gynnwys canolfan sgiliau tirlunio, labordai amgylcheddol a gwyddoniaeth, uned cynhyrchu fferm organig, ardal gadwraeth a choetir hynafol, a gerddi ffurfiol ac anffurfiol.

Cliciwch yma am olygfa banoramig 360° o diroedd Llaneurgain.

 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain
 • Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain

Ar gip:


 • Hyd at 160 o ddirprwyon
 • Ystafelloedd cyfarfod a seminar
 • Darlithfeydd wedi’u hailwampio
 • Ystafell Fwrdd
 • Labordy cyfrifiadurol
 • Neuadd chwaraeon
 • Lleoliad gwledig gwych
 • Lleoliad cyfleus
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Llety ar gael
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cynadleddau bychain
 • Cyfarfodydd
 • Sesiynau hyfforddi
 • Seminarau
 • Arddangosfeydd
 • Derbyniadau

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01978 293960