Glyndwr University

Llanelwy

Image

Lleoliad arloesol a chynaliadwy

Mae Prifysgol Glyndŵr Llanelwy yn ganolfan busnes, arloesi a thechnoleg o bwys mewn lleoliad ardderchog yn union oddi ar yr A55 yng Ngogledd Cymru. Yn ganolfan ar gyfer arloesi gwyddonol a thechnoleg opto-electronig lefel-uchel, mae’r safle yn cynnwys cyfleusterau dylunio ac ymchwil, unedau deor busnes a chyfleusterau cynadledda o’r radd flaenaf. Y mae hefyd yn gartref i Arloesiadau Glyndŵr, cangen fasnachol Prifysgol Glyndŵr, a enwyd ymhlith y busnesau gorau yng Nghymru yng Ngwobrau Twf Cyflym 50 2013.

Wrth i chi gyrraedd Llanelwy, fe sylwch ar unwaith ar y bensaernïaeth drawiadol. Fel safle arloesol sy’n anelu at fod yn gynaliadwy, mae’r adeilad yn cynnwys cladin cedrwydd, llechi gwastraff wedi’u hailgylchu, a wal ffotofoltaig 1,000m2 sy’n casglu dŵr glaw yn ogystal â chynhyrchu trydan.

Gyda’r gallu i arlwyo ar gyfer hyd at 120 o ddirprwyon, mae gan safle Llanelwy ganolfan gynadledda wedi’i hofferu’n dda, ynghyd â chyfleusterau canolfan fusnes llawn, offer clyweledol o’r radd flaenaf a wifi am ddim.

Mae gan ein tîm cynadledda a digwyddiadau gryn brofiad o gynnal a threfnu bob math o ddigwyddiadau, yn amrywio o gynadleddau, arddangosfeydd a sesiynau hyfforddi, i gyfarfodydd, cyflwyniadau a seminarau. Os ydych yn bwriadu cael cyfarfod bychan neu ddigwyddiad mawreddog llawer mwy, gallwn helpu i sicrhau fod popeth yn mynd yn esmwyth.

Gall ein tîm arlwyo ar y safle, Ffres Catering, ddarparu gwasanaeth llawn ar gyfer holl anghenion arlwyol eich cyfarfod neu ddigwyddiad - o de, coffi a bisgedi i giniawau gwaith, neu fwffe llawn.

Mae gan ein lleoliad cyfleus, 30 munud o Wrecsam, 40 munud o Gaer, ychydig dros awr o Fanceinion a 3.5 awr o Gaerdydd, ddigonedd o lefydd parcio am ddim, gan gwneud Prifysgol Glyndŵr yn lleoliad delfrydol.

Dinas hanesyddol

Llanelwy yw’r ail ddinas leiaf ym Mhrydain (y leiaf yw Tŷ Ddewi, dinas gadeiriol Gymreig arall). Mewn lleoliad braf ar lannau Afon Elwy, mae’n agos at gefn gwlad a’r arfordir, ac o fewn pellter teithio rhwydd i brif drefi a dinasoedd.

Rhoddwyd statws dinas i Lanelwy fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines yn 2012. Mae’n dyddio’n ôl i AD 560, pan sefydlwyd cymuned yma gan y sant Albanaidd Cyndeyrn, a’i gadawodd yng ngofal ei ddisgybl Asaph pan ddychwelodd ef i’r Alban. Bu’n ganolfan eglwysig o bwys byth ers hynny.

Mae’r ddinas yn gartref i’r eglwys gadeiriol leiaf ym Mhrydain, ac yma y cynhelir Gŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru bob blwyddyn.

 • Prifysgol Glyndŵr Llanelwy
 • Prifysgol Glyndŵr Llanelwy
 • Prifysgol Glyndŵr Llanelwy
 • Prifysgol Glyndŵr Llanelwy

Ar gip:


 • Hyd at 120 o ddirprwyon
 • Lleoliad cynadledda unigryw
 • Pensaernïaeth arloesol
 • Cyfleusterau canolfan fusnes
 • Tîm arlwyo pwrpasol
 • Unedau deor busnes
 • Lleoliad cyfleus
 • Wifi am ddim
 • Parcio am ddim

Addas ar gyfer:

 • Cynadleddau
 • Cyfarfodydd
 • Cyflwyniadau
 • Seminarau
 • Digwyddiadau rhwydweithio
 • Sesiynau hyfforddi
 • Arddangosfeydd
 • Brecwastau business

Dod o hyd i ni:

Glyndwr Map

01745 535100